КОМПОНЕНТНИЙ І СЛОВОТВІРНИЙ АНАЛІЗ ПРИ РОБОТІ З ФАХОВОЮ ЛЕКСИКОЮ

Леонід Дзюбенко, Сергій Король

Анотація


Установка на активне володіння мовою професійного спілкування обумовлює необхідність розробки та створення методик презентації мовного матеріалу з урахуванням специфіки словника певної галузі знань.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник / Ф. С. Бацевич. – К. : Вид. центр „Академія”, 2004. – 344 с.

Лотман Ю. О. О лингвистическом исследовании текстов научного стиля / Ю. О. Лотман // Вопр. языкознания. – 1997. – № 4. – С. 125-138.

Нагорний Я. В. Формування лексичних навичок іншомовного професійно орієнтованого мовлення студентів в умовах педагогічного ВНЗ [Електронний ресурс] / Я. В. Нагорний. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/peddysk/2009_6/nagorny.p

Пассов Е. И. Основы комунникативной методики обучения иноязычному общению / Е. И. Пассов. – М. : Рус. яз., 1989. – 222 с.

Словник-довідник з української лінгводидактики : навч. посіб. / за ред. М. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2015. – 320 с.