КОМПОНЕНТНИЙ І СЛОВОТВІРНИЙ АНАЛІЗ ПРИ РОБОТІ З ФАХОВОЮ ЛЕКСИКОЮ

Автор(и)

  • Леонід Дзюбенко КПІ імені Ігоря Сікорського, Україна
  • Сергій Король КПІ імені Ігоря Сікорського, Україна

Анотація

Установка на активне володіння мовою професійного спілкування обумовлює необхідність розробки та створення методик презентації мовного матеріалу з урахуванням специфіки словника певної галузі знань.

Біографії авторів

Леонід Дзюбенко, КПІ імені Ігоря Сікорського

Доцент, кандидат філологічних наук

Сергій Король, КПІ імені Ігоря Сікорського

Старший викладач

Посилання

Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник / Ф. С. Бацевич. – К. : Вид. центр „Академія”, 2004. – 344 с.

Лотман Ю. О. О лингвистическом исследовании текстов научного стиля / Ю. О. Лотман // Вопр. языкознания. – 1997. – № 4. – С. 125-138.

Нагорний Я. В. Формування лексичних навичок іншомовного професійно орієнтованого мовлення студентів в умовах педагогічного ВНЗ [Електронний ресурс] / Я. В. Нагорний. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/peddysk/2009_6/nagorny.p

Пассов Е. И. Основы комунникативной методики обучения иноязычному общению / Е. И. Пассов. – М. : Рус. яз., 1989. – 222 с.

Словник-довідник з української лінгводидактики : навч. посіб. / за ред. М. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2015. – 320 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-04-30