БІЛІНГВІСТИЧНА МОДЕЛЬ СОЦІУМУ В КОНТЕКСТІ ПОДОЛАННЯ КУЛЬТУРНИХ БАР’ЄРІВ У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Лілія Динікова

Анотація


Фактором формування загальнонаціональної ідентичності виступає білінгвізм, що уможливлює конструктивне самовизначення в процесі міжетнічної комунікації, а також дає можливість долучитися до знань і практик, які сприяють адаптації в умовах міжкультурної комунікації [1]. Завдяки психологічному явищу перенесення дві мови – іноземна та рідна  – вступають у складну взаємодію між собою. Кожну мову можна розглянути як цілісну систему, в якій все взаємопов’язане і взаємообумовлене.


Повний текст:

PDF

Посилання


Сультимова Ж. Б. Двуязычие как базовое основание межкультурной коммуникации: на материалах Республики Бурятия : автореф. дис. ... канд. культурол. / Жаргалма Будэжаповна Сультимова. – Восточно-Сибирская гос. академия культуры и искусств, 2005. – 17 с.

Трубнікова Ю. О. Інтеграція елементів крос-культурної комунікації в навчальний процес як ефективний механізм розширення запасу соціально-економічної лексики студентів / Ю. О. Трубнікова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школі. – 2011. – Вип. 11. – С. 425–430.

С. У. Эдебиятынъ текямюлинде матбуатынъ ролю // Илери. – 1927. – № 3.

Чобан-заде Б. Газетеджилигимизинъ тарихына догъру. Биринджи девир / Б. Чобан-заде // Илери. – 1927. – № 9.